Yang jia jiang

Yang jia jiang is a movie starring Fan Xu, Adam Cheng, and Ekin Cheng. Northeast China, early Northern Song dynasty, AD 986. The Khitan army takes its revenge for a past massacre, abducting General Yang Ye (Adam Cheng) and leaving...

Genres: History, Adventure

Actors: Fan Xu, Adam Cheng, Ekin Cheng, Bo Yu

Director: Ronny Yu

Country: Hong Kong, China

Duration: 102 min

Release: 2013

6.4